15 000 000+ reservedeler tilgjengelig
FixPart er både bærekraftig og bra for lommeboken din

Handlekurv

Handlekurven er tom. Finner du ikke det du leter etter? Kontakt vår kundeservice.

Vilkår og betingelser

Last ned vilkårene som PDF-fil.

Generelle vilkår og betingelser hjemmehandel - FixPart

Disse generelle vilkårene og betingelsene for den nederlandske Thuiswinkel-organisasjonen (heretter kalt Thuiswinkel.org) ble utarbeidet i samråd med Forbrukerforeningen innenfor rammen av Self-Regulation Coordination Group (CZ) i Social and Economic Council og vil tre i kraft 1. juni 2014.

Innholdsfortegnelse:

Artikkel 1 - Definisjoner
Artikkel 2 - Entreprenørens identitet
Artikkel 3 - Anvendelse
Artikkel 4 - Tilbudet
Artikkel 5 - Avtalen
Artikkel 6 - Angrerett
Artikkel 7 - Forbrukerens forpliktelser i refleksjonsperioden
Artikkel 8 - Utøvelse av angreretten av forbrukeren og kostnader forbundet med dette
Artikkel 9 - Entreprenørens forpliktelser ved uttak
Artikkel 10 - Utelukkelse av angreretten
Artikkel 11 - Prisen
Artikkel 12 - Ytelse og tilleggsgaranti
Artikkel 13 - Leveranse og utførelse
Artikkel 14 - Varighetstransaksjoner: varighet, oppsigelse og fornyelse
Artikkel 15 - Betaling
Artikkel 16 - Klager
Artikkel 17 - Tvister
Artikkel 18 - Bransjegaranti
Artikkel 19 - Ytterligere eller andre bestemmelser
Artikkel 20 - Endring av de generelle vilkårene for hjemmehandel

Artikkel 1 - Definisjoner

I disse vilkårene og betingelsene skal følgende definisjoner gjelde:

 1. Tilleggsavtale: en avtale der forbrukeren erverver produkter, digitalt innhold og/eller tjenester i forbindelse med en fjernavtale, og disse produktene, det digitale innholdet og/eller tjenestene er levert av entreprenøren eller av en tredjepart på grunnlag av en avtale mellom denne tredjeparten og entreprenøren;
 2. Angrefrist: tidsrommet forbrukeren kan benytte seg av sin angrerett innen;
 3. Konsument: den fysiske personen som ikke handler for formål knyttet til hans handel, virksomhet, håndverk eller yrke;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitalt innhold: data produsert og levert i digital form;
 6. Kontrakt på ubestemt tid: en kontrakt for regelmessig levering av varer, tjenester og/eller digitalt innhold for en bestemt tidsperiode;
 7. Varig medium: ethvert verktøy - inkludert e-post - som gjør det mulig for forbrukeren eller entreprenøren å lagre informasjon som er adressert til ham personlig, på en måte som muliggjør fremtidig konsultasjon eller bruk i en periode som er skreddersydd for formålet som informasjonen er ment til, og som muliggjør uendret reproduksjon av den lagrede informasjonen;
 8. Angrerett: forbrukerens mulighet til å frafalle fjernavtalen innen angrefristen;
 9. Næringsdrivende: den fysiske eller juridiske personen som er medlem av Thuiswinkel.org og tilbyr produkter, (tilgang til) digitalt innhold og/eller tjenester til forbrukere på avstand;
 10. Avstandsavtale: en avtale inngått mellom den næringsdrivende og forbrukeren innenfor rammen av et organisert system for fjernsalg av produkter, digitalt innhold og/eller tjenester, hvor det alene eller i fellesskap gjøres bruk av en eller flere teknikker for fjernkommunikasjon. til og med tidspunktet da kontrakten inngås;
 11. Modellskjema for tilbaketrekking: det europeiske modellskjemaet for tilbaketrekking inkludert i vedlegg I til disse vilkårene og betingelsene; Vedlegg I trenger ikke oppgis dersom forbrukeren ikke har angrerett med hensyn til sin bestilling;
 12. Teknologi for fjernkommunikasjon: midler som kan brukes til avtaleinngåelse, uten at forbruker og næringsdrivende trenger å være sammen i samme rom samtidig.

Artikkel 2 - Entreprenørens identitet

Navn entreprenør: FixPart B.V.
Etablissementsadresse: Wijchenseweg 10H, 6537TL Nijmegen, Nederland
Tilgjengelighet: Mandag til fredag, 09:00 til 17:00
E-postadresse: kundeservice@fixpart.no
Telefonnummer: +31 85 2013569
Handelskammernummer: 73197416
Mva-nummer: 928 846 571

Artikkel 3 - Anvendbarhet

 1. Disse generelle betingelsene gjelder for ethvert tilbud fra entreprenøren og enhver avtale som er oppnådd på avstand mellom entreprenør og forbruker.
 2. Før fjernavtalen inngås, vil teksten til disse generelle betingelsene gjøres tilgjengelig for forbrukeren. Hvis dette ikke er rimelig mulig, vil entreprenøren, før fjernavtalen inngås, angi hvordan de generelle betingelsene kan sees hos entreprenøren og at de vil bli sendt gratis til forbrukeren så snart som mulig, på forbrukerens forespørsel .
 3. Dersom fjernavtalen inngås elektronisk, kan teksten til disse generelle vilkårene, i motsetning til foregående ledd, og før fjernavtalen inngås, gjøres tilgjengelig for forbrukeren på elektronisk måte på en slik måte at forbrukeren kan lagre dem enkelt på en holdbar databærer. Dersom dette med rimelighet ikke er mulig, vil det før avstandsavtalen inngås, angis hvor de generelle betingelsene kan leses elektronisk og at de vil bli sendt gratis til forbrukeren, på dennes anmodning, enten elektronisk eller på annen måte.
 4. Dersom det i tillegg til disse generelle betingelsene også gjelder spesifikke produkt- eller tjenestevilkår, skal andre og tredje ledd gjelde tilsvarende, og forbrukeren i tilfelle motstridende betingelser alltid stole på den gjeldende bestemmelse som er mest fordelaktig for ham.

Artikkel 4 - Tilbudet

 1. Dersom et tilbud har begrenset gyldighetstid eller er gitt vilkår, vil dette fremgå eksplisitt i tilbudet.
 2. Tilbudet inneholder en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av produktene, det digitale innholdet og/eller tjenestene som tilbys. Beskrivelsen er tilstrekkelig detaljert til å gi forbrukeren en god vurdering av tilbudet. Hvis entreprenøren bruker bilder, er disse en sann refleksjon av produktene, tjenestene og/eller det digitale innholdet som tilbys. Åpenbare feil eller åpenbare feil i tilbudet binder ikke entreprenøren.
 3. Hvert tilbud inneholder slik informasjon at det er klart for forbrukeren hvilke rettigheter og plikter som er knyttet til å akseptere tilbudet.

Artikkel 5 - Avtalen

 1. Kontrakten inngås, med forbehold om det som er fastsatt i paragraf 4, i det øyeblikk forbrukeren aksepterer tilbudet og betingelsene som er fastsatt derved er oppfylt.
 2. Dersom forbrukeren har akseptert tilbudet elektronisk, vil den næringsdrivende umiddelbart bekrefte mottak av elektronisk aksept av tilbudet. Så lenge mottakelsen av denne aksepten ikke er bekreftet av entreprenøren, kan forbrukeren oppløse kontrakten.
 3. Dersom avtalen opprettes elektronisk, vil entreprenøren iverksette passende tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre elektronisk overføring av data og sørge for et sikkert nettmiljø. Hvis forbrukeren er i stand til å betale elektronisk, vil entreprenøren følge passende sikkerhetstiltak.
 4. Entreprenøren kan, innenfor lovens grenser - informere om forbrukeren kan oppfylle sine betalingsforpliktelser, samt alle de fakta og faktorer som er viktige for en ansvarlig inngåelse av fjernavtalen. Hvis entreprenøren på grunnlag av denne undersøkelsen har god grunn til ikke å inngå avtalen, har han rett til å avslå en bestilling eller søknad eller knytte spesielle vilkår til gjennomføringen.
 5. Entreprenøren vil, senest ved levering av produktet, tjenesten eller digitalt innhold til forbrukeren, følgende informasjon skriftlig eller på en slik måte at forbrukeren på en tilgjengelig måte kan lagres på et varig medium, sende:
  • besøksadressen til næringsdrivendes virksomhet der forbrukeren kan sende inn klager;
  • betingelsene for og måten forbrukeren kan utøve angreretten på, eller en klar erklæring om utelukkelse av angreretten;
  • informasjonen om garantier og eksisterende ettersalgsservice;
  • prisen inkludert alle avgifter for produktet, tjenesten eller digitalt innhold; der det er aktuelt, kostnadene ved levering; og betalingsmåten, leveringen eller oppfyllelsen av fjernkontrakten;
  • kravene for å si opp avtalen dersom avtalen har en varighet på mer enn ett år eller er på ubestemt tid;
  • dersom forbrukeren har angrerett, modellskjema for angrerett.
 1. Ved en varighetstransaksjon gjelder bestemmelsen i forrige ledd kun den første leveransen.

Artikkel 6 - Angrerett

For produkter:

 1. Forbrukeren kan si opp en avtale knyttet til kjøp av et produkt i en betenkningstid på 14 dager uten å oppgi noen grunn. Entreprenøren kan spørre forbrukeren om årsaken til angreretten, men kan ikke forplikte forbrukeren til å oppgi grunn(er).
 2. Angrefristen nevnt i nr. 1 starter dagen etter at forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av forbrukeren på forhånd, og som ikke er transportør, har mottatt produktet, eller:
  • hvis forbrukeren har bestilt flere produkter i samme bestilling: dagen da forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av ham, har mottatt det siste produktet. Entreprenøren kan, forutsatt at han tydelig har informert forbrukeren før bestillingsprosessen, avslå en bestilling av flere produkter med en annen leveringstid.
  • dersom leveringen av et produkt består av flere forsendelser eller deler: dagen da forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av ham, har mottatt den siste forsendelsen eller den siste delen;
  • i tilfelle avtaler om regelmessig levering av produkter i en viss periode: dagen da forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av ham, har mottatt det første produktet.

Når det gjelder tjenester og digitalt innhold som ikke leveres på et håndgripelig medium:

 1. Forbrukeren kan si opp en tjenestekontrakt og en kontrakt for levering av digitalt innhold som ikke leveres på et håndgripelig medium i løpet av 14 dager uten å oppgi noen grunn. Den næringsdrivende kan spørre forbrukeren om årsaken til angreretten, men kan ikke forplikte forbrukeren til å oppgi sin(e) grunn(er).
 2. Angrefristen nevnt i punkt 3 starter dagen etter avtaleinngåelsen.

Forlenget angrefrist for produkter, tjenester og digitalt innhold som ikke leveres på et håndgripelig medium ved manglende informasjon om angreretten:

 1. Dersom entreprenøren ikke har gitt forbrukeren den lovpålagte informasjonen om angreretten eller modellskjemaet for angrerett, vil angrefristen utløpe tolv måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen fastsatt iht. de foregående avsnittene i denne artikkelen.
 2. Hvis entreprenøren har gitt forbrukeren informasjonen nevnt i forrige avsnitt innen tolv måneder etter startdatoen for den opprinnelige angrefristen, vil angrefristen utløpe 14 dager etter dagen da forbrukeren mottok denne informasjonen.

Artikkel 7 - Forbrukerens forpliktelser i refleksjonsperioden

 1. I refleksjonsperioden vil forbrukeren håndtere produktet og emballasjen med forsiktighet. Han vil kun pakke ut eller bruke produktet i den grad det er nødvendig for å fastslå produktets art, egenskaper og funksjon. Utgangspunktet her er at forbrukeren kun kan håndtere og inspisere produktet slik han ville fått gjort i butikk.
 2. Forbrukeren er kun ansvarlig for verdiforringelse av produktet som følge av en måte å håndtere produktet på som går utover det som er tillatt i punkt 1.
 3. Forbrukeren er ikke ansvarlig for verdiforringelse av produktet hvis entreprenøren ikke har gitt ham all lovpålagt informasjon om angreretten før eller ved inngåelsen av kontrakten.

Artikkel 8 - Utøvelse av angreretten av forbrukeren og kostnader forbundet med dette

 1. Hvis forbrukeren benytter seg av angreretten, skal han varsle entreprenøren innen angrefristen ved hjelp av modellskjemaet for angrerett eller på annen utvetydig måte.
 2. Så snart som mulig, men innen 14 dager fra dagen etter meldingen nevnt i paragraf 1, sender forbrukeren produktet tilbake, eller overleverer det til (en autorisert representant for) entreprenøren. Dette er ikke nødvendig hvis entreprenøren har tilbudt å hente produktet selv. Forbrukeren har uansett overholdt returfristen dersom han returnerer produktet før angrefristen er utløpt.
 3. Forbrukeren skal returnere produktet med alt levert tilbehør, hvis det er rimelig mulig i original stand og emballasje, og i samsvar med rimelige og klare instruksjoner gitt av entreprenøren.
 4. Risikoen og bevisbyrden for riktig og rettidig utøvelse av angreretten ligger hos forbrukeren.
 5. Forbrukeren bærer de direkte kostnadene ved å returnere produktet. Dersom entreprenøren ikke har rapportert at forbrukeren må bære disse kostnadene eller hvis entreprenøren tilsier å bære kostnadene selv, trenger ikke forbrukeren å bære kostnadene ved returforsendelse.
 6. Dersom forbrukeren trekker seg etter først å ha uttrykkelig bedt om at ytelsen av tjenesten eller levering av gass, vann eller elektrisitet som ikke er gjort klar for salg i et begrenset volum eller en viss mengde skal starte i løpet av angrefristen, skal forbrukeren skylde entreprenøren et beløp som står i forhold til den delen av forpliktelsen som er oppfylt av entreprenøren på tilbaketrekningstidspunktet, sammenlignet med forpliktelsens fulle omfang.
 7. Forbrukeren skal ikke bære noen kostnader for utførelse av tjenester eller levering av vann, gass eller elektrisitet, som ikke er gjort klar for salg i et begrenset volum eller mengde, eller for å levere fjernvarme, dersom:
  • entreprenøren ikke har gitt forbrukeren den lovpålagte informasjonen om angreretten, kostnadskompensasjonen ved angrerett eller modellskjemaet for angrerett, eller;
  • forbrukeren har ikke uttrykkelig bedt om igangsetting av utførelsen av tjenesten eller levering av gass, vann, elektrisitet eller fjernvarme i angrefristen.
 1. Forbrukeren skal ikke bære noen kostnad for hel eller delvis levering av digitalt innhold som ikke leveres på et håndgripelig medium hvis:
  • han ikke har gitt uttrykkelig samtykke til at kontraktsutførelsen påbegynnes før slutten av angrefristen før leveringen av den;
  • han ikke har erkjent å miste sin angrerett når han ga sitt samtykke; eller
  • den næringsdrivende har unnlatt å bekrefte denne erklæringen fra forbrukeren.
 1. Dersom forbrukeren benytter seg av sin angrerett, oppløses alle tilleggskontrakter ved lov.

Artikkel 9 - Entreprenørens forpliktelser i tilfelle tilbaketrekking

 1. Hvis entreprenøren gjør varselet om tilbaketrekking fra forbrukeren elektronisk mulig, vil han sende en mottaksbekreftelse uten forsinkelse etter å ha mottatt dette varselet.
 2. Entreprenøren skal refundere alle betalinger gjort av forbrukeren, inkludert eventuelle leveringskostnader som er belastet av entreprenøren for det returnerte produktet, uten forsinkelse, men innen 14 dager etter dagen da forbrukeren varsler ham om tilbaketrekningen. Med mindre den næringsdrivende tilbyr å hente varen selv, kan han vente med tilbakebetaling til han har mottatt varen eller til forbrukeren viser at han har returnert varen, avhengig av hva som kommer først.
 3. Entreprenøren bruker for refusjon samme betalingsmiddel som forbrukeren har brukt, med mindre forbrukeren godtar en annen metode. Tilbakebetalingen er gratis for forbrukeren.
 4. Dersom forbrukeren har valgt en dyrere leveringsmåte enn den billigste standardleveringen, slipper entreprenøren å refundere tilleggskostnadene for den dyrere metoden.

Artikkel 10 - Utelukkelse av angrerett

Den næringsdrivende kan ekskludere følgende produkter og tjenester fra angreretten, men bare dersom næringsdrivende har tydelig oppgitt dette ved tilbudet, eller i det minste i god tid før avtaleinngåelsen:

 1. Produkter eller tjenester hvor prisen er knyttet til svingninger på finansmarkedet som entreprenøren ikke har innflytelse på og som kan oppstå innenfor angrefristen
 2. Kontrakter inngått under en offentlig auksjon. En offentlig auksjon er definert som en salgsmetode der produkter, digitalt innhold og/eller tjenester tilbys av den næringsdrivende til forbrukeren som er til stede personlig eller har mulighet til å være personlig til stede på auksjonen, under ledelse av en auksjonarius, og hvorved den vellykkede budgiveren er forpliktet til å kjøpe produktene, det digitale innholdet og/eller tjenestene;
 3. Tjenestekontrakter, etter full utførelse av tjenesten, men bare hvis:
  • utførelsen har startet med forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke; og
  • o forbrukeren har erklært at han mister angreretten når entreprenøren har fullført kontrakten;
 1. Pakkeferier som nevnt i artikkel 7:500 Civil Code og kontrakter for persontransport;
 2. Tjenestekontrakter for levering av overnatting, hvis kontrakten gir en bestemt dato eller periode for ytelse og annet enn for boligformål, transport av varer, bilutleietjenester og catering;
 3. Avtaler knyttet til fritidsaktiviteter, dersom avtalen gir en bestemt dato eller periode for utførelse;
 4. Produkter laget etter forbrukerens spesifikasjoner, som ikke er prefabrikkerte og som er produsert på grunnlag av et individuelt valg eller avgjørelse fra forbrukeren, eller som tydeligvis er beregnet på en bestemt person;
 5. Produkter som ødelegges raskt eller har begrenset holdbarhet;
 6. Forseglede produkter som ikke er egnet for retur av hensyn til helsevern eller hygiene og hvis forsegling er brutt etter levering;
 7. Produkter som etter levering etter sin natur er ugjenkallelig blandet med andre produkter;
 8. Alkoholholdige drikkevarer, hvis pris er avtalt ved avtaleinngåelsen, men leveringen kan først skje etter 30 dager, og hvis faktiske verdi er avhengig av svingninger i markedet som entreprenøren har. har ingen innflytelse;
 9. Forseglede lyd-, videoopptak og dataprogramvare, hvor forseglingen er brutt etter levering;
 10. Aviser, blader eller tidsskrifter, med unntak av abonnement på disse;
 11. Levering av digitalt innhold annet enn på et håndgripelig medium, men bare hvis:
  • utførelsen har startet med uttrykkelig forhåndssamtykke fra forbrukeren; og
  • forbrukeren har erklært at han dermed mister angreretten.

Artikkel 11 - Prisen

 1. I gyldighetsperioden nevnt i tilbudet vil prisene på produktene og/eller tjenestene som tilbys ikke økes, med unntak av prisendringer som skyldes endringer i mva-satser.
 2. Den næringsdrivende kan uten hinder av forrige ledd tilby produkter eller tjenester hvis priser er gjenstand for svingninger i finansmarkedet som er utenfor den næringsdrivendes kontroll, til variable priser. Denne lenken til svingninger og at eventuelle priser som er nevnt er veiledende priser vil bli nevnt med tilbudet.
 3. Prisøkninger innen 3 måneder etter kontraktsinngåelse er kun tillatt dersom de er et resultat av lovbestemmelser eller bestemmelser.
 4. Prisøkninger fra 3 måneder etter kontraktsinngåelse er kun tillatt dersom entreprenøren har fastsatt det og:
  • de er et resultat av lovbestemte forskrifter eller bestemmelser; eller
  • forbrukeren har rett til å heve avtalen den dagen prisøkningen trer i kraft.
 1. Prisene nevnt i tilbudet av produkter eller tjenester inkluderer mva.

Artikkel 12 - Oppfyllelse av kontrakt og tilleggsgaranti

 1. Entreprenøren garanterer at produktene og/eller tjenestene oppfyller avtalen, spesifikasjonene som er oppført i tilbudet, rimelige krav til pålitelighet og/eller brukervennlighet og på datoen for inngåelsen av avtalen eksisterende lovbestemmelser og/eller offentlige forskrifter . Dersom det er avtalt, sørger entreprenøren også for at produktet er egnet til annet enn vanlig bruk.
 2. En tilleggsgaranti gitt av entreprenøren, hans leverandør, produsent eller importør begrenser aldri de juridiske rettighetene og krav som forbrukeren under avtalen kan gjøre gjeldende overfor entreprenøren dersom entreprenøren har unnlatt å oppfylle sin del av avtalen.
 3. Med tilleggsgaranti menes enhver forpliktelse fra entreprenøren, hans leverandør, importør eller produsent der han gir forbrukeren visse rettigheter eller krav som går utover det han er juridisk forpliktet til å gjøre i tilfelle han har unnlatt å oppfylle sin del av avtale.

Artikkel 13 - Leveranse og utførelse

 1. Entreprenøren vil ta den største forsiktighet ved å motta og utføre bestillinger av produkter og ved vurdering av søknader om levering av tjenester.
 2. Leveringsstedet er adressen som forbrukeren har gjort kjent for entreprenøren.
 3. Med behørig overholdelse av det som er angitt i artikkel 4 i disse generelle vilkårene og betingelsene, skal entreprenøren utføre aksepterte bestillinger med passende hastighet, men minst innen 30 dager, med mindre en annen leveringsperiode er avtalt. Dersom leveringen er forsinket, eller dersom en ordre ikke kan fylles eller kun kan fylles delvis, vil forbrukeren bli informert om dette innen 30 dager etter at han har lagt inn bestillingen. Forbrukeren har i så fall rett til å heve kontrakten uten straff og rett til eventuell erstatning.
 4. Etter oppløsning i samsvar med forrige avsnitt, vil entreprenøren refundere forbrukeren det betalte beløpet uten forsinkelse.
 5. Risikoen for skade og/eller tap av produkter ligger hos entreprenøren frem til leveringstidspunktet til forbrukeren eller en tidligere utpekt og kunngjort til entreprenørrepresentanten, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

Artikkel 14 - Varighetstransaksjoner: varighet, oppsigelse og fornyelse

Avslutning:

 1. Forbrukeren kan avtale på ubestemt tid og som strekker seg til vanlig levering av produkter (inkludert elektrisitet) eller tjenester, når som helst si opp gjeldende oppsigelsesregler og et varsel som ikke overstiger en måned.
 2. Forbrukeren kan avtale for en bestemt periode og som strekker seg til vanlig levering av produkter (inkludert elektrisitet) eller tjenester, når som helst ved utløpet av avtaleperioden si opp gjeldende oppsigelsesregler og et varsel som ikke overstiger en måned.
 3. Forbrukeren kan avtalene nevnt i de foregående ledd:
  • avslutte til enhver tid og ikke være begrenset til oppsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;
  • i det minste kansellere på samme måte som de ble inngått av ham;
  • alltid si opp med samme oppsigelsesfrist som entreprenøren har fastsatt for seg selv.

Fornyelse:

 1. En kontrakt for en bestemt periode, som strekker seg til regelmessig levering av produkter (inkludert elektrisitet) eller tjenester, kan ikke stilltiende forlenges eller fornyes for en bestemt periode.
 2. Uansett foregående ledd kan en avtale for en bestemt periode, som strekker seg til regelmessig levering av daglige nyheter og ukeaviser og magasiner, stilltiende fornyes for en fastsatt periode på inntil tre måneder dersom forbrukeren kan si opp denne fornyede avtalen mht. utløpet av forlengelsen med et varsel på inntil en måned.
 3. En tidsbestemt avtale som er inngått om regelmessig levering av produkter eller tjenester kan bare forlenges stilltiende på ubestemt tid dersom forbrukeren når som helst kan si opp med en oppsigelsesfrist på inntil én måned. Oppsigelsesfristen er inntil tre måneder dersom kontrakten dreier seg om vanlig, men mindre enn én gang i måneden, levering av dags-, nyhets- og ukeaviser og magasiner.
 4. En kontrakt med begrenset varighet for regelmessig levering, i form av introduksjon, av daglige, nyheter og ukeaviser og magasiner (prøve- eller introduksjonsabonnement) skal ikke fortsettes stilltiende og skal avsluttes automatisk ved slutten av prøveperioden eller introduksjonen. periode.

Varighet:

 1. Hvis en kontrakt varer mer enn ett år, kan forbrukeren etter ett år fra avtalen når som helst si opp med et varsel på inntil en måned, med mindre rimeligheten og rimeligheten motsetter seg oppsigelsen før utløpet av den avtalte perioden.

Artikkel 15 - Betaling

 1. I den grad annet ikke er spesifisert i kontrakten eller tilleggsbetingelsene, skal beløpene som skal betales av forbrukeren betales innen 14 dager etter starten av refleksjonsperioden, eller i fravær av refleksjonsperiode innen 14 dager etter avtaleinngåelsen. Ved avtale om å yte en tjeneste starter denne perioden dagen etter at forbrukeren har mottatt bekreftelsen på avtalen.
 2. Ved salg av produkter til forbrukere kan forbrukeren aldri i generelle vilkår kreves å betale mer enn 50 % på forhånd. Når forskuddsbetaling er fastsatt, kan forbrukeren ikke gjøre noen rettigheter gjeldende ved utførelse av de(n) aktuelle bestillingen(e) eller tjenesten(e), før den fastsatte forskuddsbetalingen har funnet sted.
 3. Forbrukeren har plikt til umiddelbart å rapportere unøyaktigheter i betalingsdata gitt eller nevnt til entreprenøren.
 4. Dersom forbrukeren ikke i tide oppfyller sine betalingsforpliktelser, er han, etter å ha blitt varslet av entreprenøren om forsinket betaling og entreprenøren har gitt forbrukeren en frist på 14 dager til fortsatt å oppfylle sine betalingsforpliktelser, etter at unnlatelse av å betale innen denne 14-dagers perioden, har lovfestet renter på det skyldige beløpet og entreprenøren rett til å belaste utenrettslige inkassokostnader. Disse innkrevingskostnadene utgjør maksimalt: 15 % på utestående beløp opp til € 2500; 10% på følgende € 2500 og 5% på følgende € 5000, med et minimum på € 40. Innehaveren kan avvike fra beløpene og prosentene som er oppgitt til fordel for forbrukeren.

Artikkel 16 - Klagebehandling

 1. Entreprenøren har en tilstrekkelig publisert klageprosedyre og behandler klagen i samsvar med denne klageprosedyren.
 2. Klager på gjennomføringen av avtalen må sendes til entreprenøren innen rimelig tid etter at forbrukeren har funnet manglene, fullstendig og tydelig beskrevet.
 3. Klager sendt til entreprenøren skal besvares innen en periode på 14 dager, regnet fra datoen for mottak. Dersom en klage krever en påregnelig lengre behandlingstid, vil entreprenøren svare innen fristen på 14 dager med en kvitteringsmelding og en indikasjon på når forbrukeren kan forvente et mer detaljert svar.
 4. En klage på et produkt, en tjeneste eller den næringsdrivendes tjeneste kan også sendes via et klageskjema på forbrukersiden til Thuiswinkel.org-nettstedet www.thuiswinkel.org. Klagen sendes deretter både til den aktuelle næringsdrivende og til Thuiswinkel.org.
 5. Forbrukeren må gi den næringsdrivende minst 4 uker på seg til å løse klagen i gjensidig samråd. Etter denne perioden oppstår det en tvist som er gjenstand for tvisteløsningsprosedyren.

Artikkel 17 - Tvister

 1. På kontrakter mellom entreprenøren og forbrukeren som disse generelle betingelsene gjelder, gjelder kun nederlandsk lov.
 2. Tvister mellom en forbruker og en næringsdrivende angående inngåelse eller utøvelse av kontrakter knyttet til produkter og tjenester som skal leveres av denne næringsdrivende kan settes inn for Thuiswinkel Disputes Committee, PO Box 90600, 2509 LP i Haag (www.sgc. nl), av enten forbrukeren eller den næringsdrivende, med behørig overholdelse av det som er angitt nedenfor.
 3. En tvist tas bare opp av Tvistemålsutvalget dersom forbrukeren først har fremmet sin klage til den næringsdrivende innen rimelig tid.
 4. Fører klagen ikke til løsning, må tvisten innbringes for Tvistemålsutvalget skriftlig eller i annen form som utvalget bestemmer, senest 12 måneder etter den dato forbrukeren fremsatte klagen til innehaveren. .
 5. Når forbrukeren ønsker å forelegge en tvist for Tvistemålsutvalget , er næringsdrivende bundet av dette valget. Fortrinnsvis rapporterer forbrukeren dette til entreprenøren først.
 6. Når entreprenøren ønsker å fremme en tvist for tvisteutvalget, vil forbrukeren måtte uttale seg skriftlig, innen fem uker etter skriftlig anmodning fra næringsdrivende, enten han ønsker det eller ønsker at tvisten skal behandles av kompetent domstol. Hvis entreprenøren ikke hører forbrukerens valg innen fem uker, har entreprenøren rett til å sende tvisten til den kompetente domstolen.
 7. Tvistemålsutvalget avsier sin dom på betingelsene som er angitt i regelverket til Tvistemålsutvalget (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). Tvistemålsutvalgets avgjørelser treffes i form av et bindende råd.
 8. Tvistemålsutvalget vil ikke behandle en tvist eller vil avslutte deres inngripen dersom den næringsdrivende har fått betalingsstans, gått konkurs eller faktisk har avsluttet virksomheten før utvalget behandlet tvisten under sesjonen og avsagt endelig kjennelse .
 9. Hvis, i tillegg til Thuiswinkel Tvistemålsutvalg, en annen anerkjent tvistekomité er autorisert eller tilknyttet Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) eller Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), vil Thuiswinkel Tvistemålsutvalget bli autorisert i tilfeller av tvister primært vedrørende metoden for fjernsalg eller levering av tjenester. For alle andre tvister, de andre tvistemålsutvalgene anerkjent av SGC eller Kifid.
 10. EU-kommisjonen tilbyr en nettbasert tvisteløsningsplattform for forbrukere, som finnes på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi deltar frivillig i en tvisteløsningsprosedyre.

Artikkel 18 - Bransjegaranti

 1. Thuiswinkel.org garanterer at medlemmene vil følge det bindende rådet gitt av Thuiswinkel-tvistkomiteen, med mindre medlemmet bestemmer seg for å sende det bindende rådet til en domstol for verifisering innen to måneder etter at dette rådet ble sendt. Denne garantien gjenopplives dersom det bindende rådet opprettholdes etter gjennomgang av retten og dommen som viser dette er rettskraftig. Opp til et maksimumsbeløp på € 10.000,- per bindende råd, vil dette beløpet bli betalt til forbrukeren av Thuiswinkel.org. For beløp større enn € 10.000,- per bindende råd, betales € 10.000,-. Når beløpet overstiger dette beløpet, har Thuiswinkel.org en plikt for å sikre at medlemmet overholder de bindende rådene.
 2. Anvendelse av denne garantien krever at forbrukeren fremsetter et skriftlig krav til Thuiswinkel.org, og at han overfører kravet sitt på forhandleren til Thuiswinkel.org. Dersom kravet på den næringsdrivende overstiger €10.000,-, vil forbrukeren bli tilbudt å overføre kravet sitt, så langt det overstiger beløpet på €10.000,-, til Thuiswinkel.org, hvoretter denne organisasjonen vil kreve betaling i retten pr. eget navn og kostnader.

Artikkel 19 - Ytterligere eller andre bestemmelser

Tilleggsbestemmelser eller bestemmelser som avviker fra disse generelle vilkårene kan ikke være til ugunst for forbrukeren og skal registreres skriftlig eller på en slik måte at forbrukeren kan lagre dem på en tilgjengelig måte på en varig databærer.

Artikkel 20 - Endringer i de generelle vilkårene for hjemmehandel

 1. Thuiswinkel.org vil kun endre disse generelle vilkårene og betingelsene etter samråd med den nederlandske forbrukerforeningen.
 2. Endringer i disse vilkårene trer i kraft først etter at de er publisert på riktig måte, under forutsetning av at i tilfelle gjeldende endringer i løpet av tilbudsperioden, vil bestemmelsen som er mest fordelaktig for forbrukeren ha forrang.

Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede
 

Vedlegg I: Modell for angreskjema

Modell for angreskjema

(fyll ut og returner dette skjemaet kun hvis du ønsker å trekke deg fra kontrakten)   

 • Til: FixPart B.V.

  Wijchenseweg 10H, 6537TL Nijmegen

  kundeservice@fixpart.no

 • Jeg/vi* informerer deg herved om at jeg/vi* trekker meg fra min kontrakt vedrørende salg av følgende produkter: [produktbetegnelse]*
  levering av følgende digitale innhold: [digital innholdsbetegnelse]*
  levering av følgende tjeneste: [tjenestebetegnelse]*,
  tilbakekaller/opphever*
 • Bestilt den*/mottatt den* [dato for bestilling av tjenester eller dato for mottak av produkter].
 • [Navn på forbruker(e)]
 • [Adresse til forbruker(e)]
 • [Signatur til forbruker(e)] (bare hvis dette skjemaet sendes inn på papir)

* Slett det som ikke er aktuelt eller fyll ut der det er aktuelt

Hvor finner jeg modellnummeret?
  Velg ditt apparat
  Velg ditt merke

Velg ditt apparat

Velg ditt merke

Riktig nummer er type- eller modellnummeret og IKKE serienummeret. Modellnummeret er en rad med tall og/eller bokstaver. Noen ganger inneholder modellnummeret en bindestrek (-) eller en skråstrek (/).

Finner du ikke apparatet? Send oss et bilde av modellnummerskiltet og en beskrivelse av produktet du leter etter, så sender vi deg en link til riktig produkt.

Hvordan fungerer FixPart?
Apparatet er ødelagt

Ødelagt apparat? Det er irriterende... Men ikke bekymre deg, med FixPart kan du enkelt reparere apparatet ditt!

1. FixPart-søk

Skriv inn merket og modellnummeret til apparatet ditt på nettstedet vårt.

2. FixPart-finn

Finn og bestill riktig del enkelt.

3. Levering av pakker

Rask levering innen 3 til 5 dager*

4. Apparatet er reparert

Skift ut delen, og apparatet er som nytt igjen!

Sparte penger

Godt gjort! Takket være reparasjonen vil du ikke bare spare penger, men også gi et personlig bidrag til en grønn fremtid.

Spørsmål

Trenger du hjelp med bestillingen eller reparasjonen? Kontakt oss eller se våre reparasjonsråd.